Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Magdalenę Urban prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą URBAN LEGEND Magdalena

Urban z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

internetowego urbanlegendbrand.com (zwanego dalej: „Sklepem

Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez

Magdalenę Urban prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

URBAN LEGEND Magdalena Urban z siedzibą w Warszawie usług

nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca

w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

1/15

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie

Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze

wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca - oznacza Magdalenę Urban prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą URBAN LEGEND Magdalena Urban z siedzibą

w Warszawie (01-459), ul. Górczewska 181A m. 503, NIP:

7221614098, REGON: 362412937, wpisaną do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Rozwoju; e-mail: hereforyou@urbanlegendbrand.com, będącą

jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie urbanlegendbrand.com.

13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być

przedmiotem Umowy sprzedaży.

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające

Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych

osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji

w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje

służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji

w niezmienionej postaci.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na

odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem

a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego

domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do

wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych

na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do

których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie

2/15

w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą

Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub

Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka

Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768

pikseli.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na

Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez

Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu

Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,

dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie

mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

3/15

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która

naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma

możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść

poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,

zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta

i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią

oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej

przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez

wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem

prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”

sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez

wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na

Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem

zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,

Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę,

jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany

ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4/15

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty

elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę

na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do

Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego

ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej

Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której

mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną

wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje

dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy

płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też

informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient

miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także

informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za

pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek

zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez

Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając

wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę

płatności oraz sposób Dostawy.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta

oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca

przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja

o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy

o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego

otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta

podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym

Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie

kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient

będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

5/15

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy

Sprzedawcy);

b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system

płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą

w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta

zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU

informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej

płatności);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,

obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal

o dokonaniu płatności przez Klienta).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości

wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni

roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,

o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza

Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim

Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po

bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od

Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na

Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na

podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach

roboczych i wynosi do 14 Dni, o czym każdorazowo Klient

informowany jest w trakcie składania zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5

ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres

poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie

przesyłki przez Sprzedawcę.

6/15

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w

sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie

stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać

od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej

przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,

pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu

telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się

z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad

fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy

na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już

wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego

przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj

i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,

jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru

wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub

7/15

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych

kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru

Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na

wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie

może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu

pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy

sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą

bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia

wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy

sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres

Sprzedawcy lub adres e-mail: hereforyou@urbanlegendbrand.com.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego

reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres

hereforyou@urbanlegendbrand.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym

Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje

reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r.,

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od

chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może

zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został

8/15

zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod

adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem

formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:

Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca

niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza

złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje

wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu

od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub

dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób

dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił

od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko

bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta

o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający

poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Usługi nieodpłatne

9/15

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą

formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do

Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi

swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz

rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej

zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do

wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,

w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,

określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie

rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania

Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej

wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na

udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony

Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji

zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia

10/15

Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia

żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na

Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych

wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na

Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do

Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa

przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez

niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie

wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie

podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –

odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których

mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz

informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,

dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do

ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami

11/15

niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz

rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub

promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez

Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie

z §11 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby

w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia

dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa

związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną

praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną

do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre

obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń

powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub

obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania

treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez

nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności

w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach

osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one

stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli

zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez

Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony

Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

12/15

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,

dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,

zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną

prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić

Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony

Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa §1 ust. 11 Regulaminu.

2.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3.Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7.Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

8.Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

9.W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę

o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez

podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez

drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień

poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne

są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów

uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi

być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie

Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na

stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod

adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

14/15

Sprzedawca informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma

ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na

podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania

zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej

Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem

w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą

wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do

tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje

nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §13 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów